Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą

ROZDZIAŁ I
1. Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin organizacyjny określa organizację procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych określone w art. 23 oraz 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym
– Karol Krzysztof Jankowicz, ANKAR-KOSMEDICA zwanym dalej „Podmiotem”.
2. Podmiot działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz.
654 z póż. zm.);
b) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
( tj Dz. U. z 2012 roku, poz. 159 z późn. zm.);
c) powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
d) wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
e) niniejszego Regulaminu.
3. Do wykonywania zadań przez Podmiot ustala się wewnętrzną organizację,
przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu,

§2
1. ANKAR-KOSMEDICA z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się przy ulicy
Mrocznej 5a/14 01-456, NIP 5251539957, REGON 013066486 jest podmiotem
leczniczym w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy, w zakresie w jakim wykonuje
działalność leczniczą.
2. ANKAR-KOSMEDICA wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr
Księgi 000000189002.

§3
1. Podmiot udziela świadczeń w pomieszczeniach przedsiębiorstwa znajdujących się w
Warszawie, przy ulicy Mrocznej 5a/14 01-456.

ROZDZIAŁ II
1. Cele i zadania podmiotu

§4
1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej
polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie zawodowo
działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia, a w
szczególności z zakresu ginekologii i dermatologii.
2. Cele i zadania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych
metod promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych,
którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń,
potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania
zdrowotne.
4. Do zadań podmiotu należy:
a) wykonywanie usług medycznych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z
zasadami etyki zawodowej;
b) wykonywanie usług przez personel medyczny Podmiotu, posiadający wymagane
przepisami odrębnymi kwalifikacje zawodowe;
c) zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
d) stosowanie aparatury i sprzętu medycznego, spełniającego wymogi wprowadzania do
obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) świadczenie usług w pomieszczeniach podmiotu odpowiadającym wymaganiom
fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.

§5
1. Zakres świadczeń udzielanych przez podmiot obejmuje:
a) udzielanie komercyjnych świadczeń zdrowotnych;
b) wykonywanie świadczeń konsultacyjnych;
c) wykonywanie badań diagnostycznych;
d) wykonywanie usług zabiegowych;
e) prowadzenie działań profilaktycznych i promocji zdrowia.
2. Lekarze planują i realizują kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką
medyczną, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
a) działań mających na celu utrzymanie zdrowia;
b) działań mających na celu rozpoznanie i leczenie chorób;
c) działań mających na celu profilaktykę i promocję zdrowia.

ROZDZIAŁ III
1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

§6
1. W skład jednostki organizacyjnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) 001 Poradnia chirurgii plastycznej (działalność obecnie zawieszona)
b) 002 Poradnia chirurgii ogólnej (działalność obecnie zawieszona)
c) 003 Poradnia chirurgii naczyniowej (działalność obecnie zawieszona)
d) 004 Poradnia dermatologiczna
e) 005 Pracownia USG
f) 006 Poradnia ginekologiczna
g) 007 Poradnia ginekologiczno-położnicza
h) 008 Poradnia ginekologii onkologicznej
i) 009 Punkt pobrań materiału do badań
j) 010 Poradnia medycyny estetycznej
k) 011 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

§7
2. Świadczenia zdrowotne w poradniach obejmują :
a) konsultacje i badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania;
b) ustalenie planu leczenia;
c) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych,
ordynowanie koniecznych leków, wypisywanie recept;
d) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne;
e) orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie;
f) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych mającą na celu
ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta;
g) wykonywanie badań profilaktycznych;
h) wykonywanie niezbędnych zabiegów lub kierowanie pacjenta do ich wykonania w
innych placówkach medycznych.

2. Sposób kierowania organizacją i zadania poszczególnych jednostek i
komórek organizacyjnych

§8
1. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami
organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność
funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość
udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Działalnością kieruje właściciel podmiotu i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Celem wsparcia działań zarządczych w podmiocie właściciel:
a) powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu
medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad
prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej
zawartych;
b) powierza wyznaczonemu pracownikowi/managerowi obowiązek nadzoru w zakresie
prawidłowości i jakości obsługi pacjenta, koordynacji pracy pozostałego personelu i
prac recepcji.

§9
1. Do obowiązków pracowników recepcji należy:
a) udzielanie pacjentom kompetentnych i wyczerpujących informacji o dniach i
godzinach pracy lekarzy;
b) udzielanie pacjentom kompetentnych i wyczerpujących informacji o dostępnych
usługach i cenach;
c) rejestracja pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub mailowe;
d) organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów;
e) dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń przez
pacjentów;
f) przygotowywanie dokumentacji medycznej dla lekarza, porządkowanie i właściwe
przechowywanie;
g) dbanie o wypełnianie wszystkich niezbędnych oświadczeń przez pacjenta;
h) dbanie o należyte korzystanie ze sprzętów Podmiotu znajdujących się w punkcie
rejestracji;
i) dbanie o czystość;
j) wykonywanie pozostałych zadań wyznaczonych przez właściciela lub managera.

3. Sposób organizacji i przebiegu obsługi pacjenta w rejestracji oraz
proces udzielania świadczeń zdrowotnych

§10
1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie
pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza.
2. W punkcie rejestracji pacjent poza umówieniem terminu, otrzymuje informację o
dostępnych usługach w placówce, terminach, wymaganych dokumentach, cenach,
zasadach udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.
3. Informacje o godzinach pracy poradni można uzyskać telefonicznie, osobiście lub
przez osoby trzecie w rejestracji.
4. W celu usprawnienia procesu rejestracji udostępnia się pod adresem internetowym
www.kosmedica.pl adres e-mailowy i telefon.
5. Każdy pacjent informowany jest o terminie planowanego świadczenia.
6. Świadczenia są udzielane odpłatnie. Przed udzielaniem w/w świadczeń pacjent
zostanie poinformowany o kosztach związanych z udzielonymi mu świadczeniami
zdrowotnymi. Cennik w/w świadczeń stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu,
w punkcie recepcji oraz na stronie : www.kosmedica.pl
7. Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem.
8. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową lub
kartą płatniczą za pokwitowaniem oraz przelewem bankowym.
9. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika
Recepcji do kasy fiskalnej, a pacjent otrzymuje paragon fiskalny.
10. Na życzenie pacjenta, zamiast paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura
VAT.
11. Pacjent ma możliwość odwołania zaplanowanej wizyty 2 dni przed terminem, tak
aby można było wykorzystać termin dla innego pacjenta, bez utraty zaliczki na usługi.
12. W przypadku nieobecności i braku informacji o nieobecności 2 dni przed wizytą,
zaliczka zostanie wykorzystana na pokrycie 100% cennikowej wartości usługi, jako
rekompensata poniesionych strat.
13. W przypadku braku możliwości odbycia przez pacjenta świadczenia w ustalonym
terminie, z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej
wcześniej usługi, dokonana wpłata będzie zwrócona po przedłożeniu pisemnego
zaświadczenia od lekarza.
14. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w
ANKAR-KOSMEDICA zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o
upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia
i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację
medyczną lub o braku takiego upoważnienia.
15. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na udzielenie określonych
świadczeń zdrowotnych.

§11
1. Personel zobowiązany jest do:
a) noszenia ustalonej odzieży ochronnej oraz identyfikatora z imieniem i nazwiskiem w
widocznym miejscu;
b) kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec pacjentów oraz
pozostałych osób personelu;
c) zachowania dyskrecji i poczucia komfortu podczas obsługi pacjenta.

4. Prawa i obowiązki pacjenta

§12
1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie pacjent ma prawo do:
a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;
b) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;
c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia;
d) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy,
po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i
terapeutycznych;
e) na terenie placówki pacjent ma bezwzględny zakaz palenia tytoniu i
spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.
2. Do obowiązków pacjenta należy:
a) przestrzeganie Regulaminu;
b) poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu;
c) poszanowanie prawa do dyskrecji pozostałych pacjentów;
d) przestrzeganie zasad higieny osobistej;
e) przestrzeganie zaleceń lekarza;
f) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość;
g) przestrzeganie zaleceń personelu.

§13
3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń
medycznych w placówce ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do
właściciela.
4. Właściciel ma prawo odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi, który
narusza zapisy określone w niniejszym Regulaminie.
5. Właściciel ma 30 dni na rozpatrzenie skargi pacjenta.


5. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

§14
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu
zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.
3. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej
pisemnie przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do
dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
b) po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba
upoważniona przez pacjenta za życia.

§15
4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu w placówce;
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej
dokumentacji.

§16
5. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr
52, poz. 417 ze zm.).
6. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce w poprzednim kwartale. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące
stawki opłaty:
a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4,50 zł brutto w tym 23%
podatku VAT
b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej –0,30 zł brutto w tym 23% podatku VAT
c) Podmiot nie pobiera opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji
medycznej na elektronicznym nośniku danych.

ROZDZIAŁ IV
1. Przepisy końcowe
§17
1. Każdy Pacjent ma obowiązek przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego
Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści,
2. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w Recepcji oraz na stronie
www.kosmedica.pl.
3. Każdy Pacjent Podmiotu ma obowiązek do przestrzegania zasad porządkowych
obowiązujących placówce.
4. Podmiot nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w
pomieszczeniach placówki.

§18
5. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub inne szkody wynikające z
wykonywanych usług, jeżeli :
a) pacjent zataił informację o przeciwwskazaniach do zabiegów;
b) powstały z winy pacjenta;
c) powstały z powodu niestosowania się do zaleceń personelu;
d) innych sił wyższych.
6. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów w trakcie zabiegu, pacjent ma
obowiązek niezwłocznie poprosić o przerwanie zabiegu i poinformować personel o
rodzaju zaobserwowanych zaburzeń.
7. Placówka ma możliwość odmówienia świadczenia usług pacjentowi, który nie
przestrzega obowiązujących reguł lub zaleceń personelu.
ANKAR-KOSMEDICA